Κοινωνική και Φορολογική Πολιτική

(23 Μαΐου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 70)

Οι πρόσφατες φορολογικές προτάσεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταυράκη, αφενός αυξάνουν τα επιδόματα τα οποία σχετίζονται με την ύπαρξη τέκνων, αφετέρου όμως τα επιδόματα αυτά περικόπτονται για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ. Οι νέες αυτές προτάσεις αντιμετωπίζουν με άδικο τρόπο μία οικογένεια έναντι ενός άγαμου, κάτι που γίνεται εμφανές δια μέσω του παρακάτω παραδείγματος.Click Here

(20 Ιουνίου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 40)

Η πρόσφατη απόφαση της βουλής υπέρ της παραχώρησης, στο άμεσο μέλλον, προσφυγικών δικαιωμάτων σε εκ μητρογονίας απογόνους θα προκαλέσει οικονομικό πονοκέφαλο στην παρούσα και σε οποιαδήποτε επερχόμενη κυβέρνηση. Αν και ο διαχωρισμός του προσφυγικού δικαιώματος σε άνδρες και γυναίκες είναι σαφώς άνισος, εντούτοις κρίνεται αναγκαίος για το παρόν σύστημα καθώς συντελεί δραστικά στη μείωση του κόστους των συναρτώμενων κοινωνικών παροχών.Click Here

(27 Ιουνίου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 40)

Η σταθερότητα και δομή του φορολογικού καθεστώτος της Κύπρου υπήρξε ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας και ειδικά του τομέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος περιλαμβάνει τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρίες καθώς και υπεράκτιες εταιρίες, δηλαδή εταιρίες με διεθνείς κυρίως οικονομικές δραστηριότητες και έδρα την Κύπρο.Click Here

(26 Σεπτεμβρίου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 40)

Η κρίση του δημοσίου χρέους προτάσσεται ως η νέα μάστιγα των αναπτυγμένων οικονομιών. Υπό το πρίσμα των διεθνών αυτών οικονομικών συνθηκών η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημοσίου χρέους θεωρούνται ως μείζονος σημασίας προτεραιότητες. Έτσι, και η κυπριακή κυβέρνηση βρέθηκε μεταξύ σφύρας και άκμονος κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού για το 2011, καθώς αφενός μεν η μείωση των λειτουργικών δημοσίων δαπανών ήταν επιτακτική για τη συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, και αφετέρου η ανάγκη για αύξηση των παραγωγικών δημοσίων δαπανών με σκοπό την ανάπτυξη ήταν αδιαπραγμάτευτη.Click Here

(3 Οκτωβρίου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 40)

Στα πλαίσια των άσχημων διεθνών οικονομικών συνθηκών η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και η σταθεροποίηση του δημοσίου χρέους θεωρούνται ως μείζονος σημασίας προτεραιότητες για την κυπριακή οικονομία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου οικονομικών, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το τρέχον έτος ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα είναι 5,6%. Συνεπώς, η κυπριακή οικονομία προβλέπεται ότι θα παραμείνει υπό καθεστώς επιτήρησης, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.Click Here
  pages   1   of 1